Page 5 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 1/2017
P. 5
DATA UTAMA RMK 11 GUNA TENAGA Menambah baik kecekapan Mentransformasi TEVT Memperkukuh pasaran buruh bagi untuk memenuhi pembelajaran sepanjang meningkatkan ekonomi permintaan industri hayat untuk peningkatan kemahiran Kadar pertumbuhan Bilangan pengambilan Peningkatan bilangan pekerja purata tahunan lepasan SPM ke TEVT yang dijangka mendapat produktiviti buruh berbanding dengan faedah menerusi perluasan dalam RMKe-11, 164,000 pada tahun Akta PSMB akan meningkat berbanding dengan 2013 daripada 1.77 juta pekerja 2.6% dalam RMKe-10 pada 2014 kepada 2.8 juta pada 2020 Pampasan pekerja Gaji penengah bulanan kepada KDNK pada pada tahun 2020, tahun 2020, meningkat peningkatan daripada daripada 33.6% pada RM1,575 pada tahun tahun 2013 2014 Sumber: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (Dokumen Rancangan Malaysia Kesebelas-RMK 11)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10